نویسنده = حمید رمضانی*، حسن فضلی، محمود حافظیه،
تعداد مقالات: 1
1. تولید پلت های غذایی استاندارد برای ماهی کپور معمولی پرورشی در مرحله پرواری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 213-213

حمید رمضانی*، حسن فضلی، محمود حافظیه