نویسنده = حسین نورانی1، حمیدرضا عزیزی1، عبدالله مرادی پردنجانی 2
میزان آلودگی و ضایعات آسیب شناسی برخی عقده های لنفاوی ناشی از نوچه لینگواتولا سراتا در گوسفندان کشتار شده در شهرکرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 208-208

حسین نورانی1، حمیدرضا عزیزی1، عبدالله مرادی پردنجانی 2؛ سید حسین هاشمی باباحیدری2


وضعیت بیماری یون بر اساس ضایعات ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژیکی در گوسفندان کشتار شده در نجف آباد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 230-230

حسین نورانی1 ، مهدی سلیمی2، عبدالله مرادی پردنجانی 2و *