نویسنده = امید مقصود1*، محسن رحیمی2، علی پور امینی3
نگاهی به استانداردهای اعتبار بخشی در آزمایشگاه در مدل عملکردی JCI

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 200-200

امید مقصود1*، محسن رحیمی2، علی پور امینی3