نویسنده = ���������� �������� ��������1*�� ������ ��������2��
ارزیابی سریع کیفیت کنجاله سویا با متدهای آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 197-197

سعیده فرجی نژاد1*، حسن صدری2