نویسنده = مسعود علیرضایی 1فاطمه برزویی2*شقایق آرمان بروجنی3
مروری بر مسمومیت با هیستامین و استفاده از کیت الایزا جهت آلودگی نمونه های تن ماهی به هیستامین

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 176-176

مسعود علیرضایی 1فاطمه برزویی2*شقایق آرمان بروجنی3