نویسنده = ������ ����������������1��*�� �������� �������� ����������2 �� �������� �������������� 3��