نویسنده = حسن نوروزیان1،*، مهدی وصفی مرندی2 ، عباس پیرزاده 3
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد یک روش تشخیص ویروس نیوکاسل بر پایه RT-PCR در مقایسه با روش استاندارد جداسازی ویروس در تخم مرغ جنین دار

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 173-173

حسن نوروزیان1،*، مهدی وصفی مرندی2 ، عباس پیرزاده 3