نویسنده = �������� ������ ���������� �������������� �������� �������������� ���������� ������������
لزوم تایید دادههای دستگاههای سل کانتر به وسیله روشهای دستی (گسترش و میکروهماتوکریت)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 147-147

امیر رضا عامری نایینی، حامد شمسایی، پدرام سیرتی