نویسنده = امیر رضا عامری نایینی، حامد شمسایی، پدرام سیرتی
تعداد مقالات: 1
1. لزوم تایید دادههای دستگاههای سل کانتر به وسیله روشهای دستی (گسترش و میکروهماتوکریت)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 147-147

امیر رضا عامری نایینی، حامد شمسایی، پدرام سیرتی