نویسنده = امیر مقدم جعفری3، عباس جواهری وایقان4
اثر دوزهای مختلف آفلاتوکسین B1 در مدل پرفیوژن کبدی رت

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 144-144

ابراهیم شهروزیان1* ، محمد کاظم کوهی2؛ امیر مقدم جعفری3، عباس جواهری وایقان4