نویسنده = �������� �������� ����������������1*�� ���������� ������������ ��������������2��