نویسنده = محمد رضا جعفرزاده شیرازی4، فرهاد رحمانی فر5، نادر تنیده3،6
تعداد مقالات: 1
1. روش نوین تعیین زودهنگام آبستنی موش صحرایی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 116-116

فاطمه ثابت سروستانی1*، امید کوهی2، امین تمدن1،؛ محمد رضا جعفرزاده شیرازی4، فرهاد رحمانی فر5، نادر تنیده3،6