نویسنده = ���������� �������� ��������1�� ���������� ����������2��
بررسی اثر مهاری عصاره گیاه گل میمونی بر فساد میکروبی گوشت ماهی قزل آلای نگهداری شده در حالت انجماد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 114-114

اشکان جبلی جوان1، مرضیه بلندی2؛ زهره جدیدی2، زینب موسوی1، فاطمه رمضانیان1