نویسنده = اشکان جبلی جوان1، مرضیه بلندی2
بررسی اثر مهاری عصاره گیاه گل میمونی بر فساد میکروبی گوشت ماهی قزل آلای نگهداری شده در حالت انجماد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 114-114

اشکان جبلی جوان1، مرضیه بلندی2؛ زهره جدیدی2، زینب موسوی1، فاطمه رمضانیان1