نویسنده = ���������� ����������1*�� �������� ���� ��������2��