نویسنده = ���������� ����������1�� �������� ����������1*�� �������� �������� ����������2��
مطالعه ایمونوانفورماتیکی پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 88-88

صدیقه نبیان1، محمد طاهری1*، محمد مهدی رنجبر2