نویسنده = �������� ������ ������1��*�� �������� ���� ��������2 �� ������ ����������������2��
ارزیابی هیستوپاتولوژیک تاثیر تجویز عصاره چای سبز (Camellia sinensis) بر روی بیضه موش بعد از حرارت دادن

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 78-78

مریم روز خوش1و*، جلیل آب شناس2 ، رضا خیراندیش2؛ شیما عباسی راینی1 و آسیه الله بخشی3