نویسنده = رضا نیکبخت بروجنی2 ، جمیله سالار آملی2 ، کبری کیخسروی3
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تجربی تاثیر مسمومیت با مقادیر مختلف کلرید کادمیوم در ایجاد آپوپتوز و تغییرات بیان ژن iNOS در با فت تیموس جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 71-71

عباس جواهری وایقان*1 ، محمد جواد قراگزلو2؛ رضا نیکبخت بروجنی2 ، جمیله سالار آملی2 ، کبری کیخسروی3