نویسنده = ��. ��������������*1 ��.��. ��������������2��
شناسایی ترماتودها با استفاده از روش نزدیکترین همسایه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 66-66

ف. فخراحمد*1 س.م. فخراحمد2