نویسنده = ف. فخراحمد*1 س.م. فخراحمد2
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ترماتودها با استفاده از روش نزدیکترین همسایه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 66-66

ف. فخراحمد*1 س.م. فخراحمد2