نویسنده = پیام حقیقی خوشخو1، هادی پورتقی شتربان2 ، محمد رضا دارابی3 *
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مولکولی ژنهای حدت iutA و hlyF در جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز در مزارع گوشتی تجاری استان گلستان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 56-56

پیام حقیقی خوشخو1، هادی پورتقی شتربان2 ، محمد رضا دارابی3 *