نویسنده = محمدرضا صالحی قمی1، سید امیر حسین جلالی 2 *، محمد صابر مقصودی 3
استاندارد سازی روش های واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) برای تشخیص بیماری های عفونی طیور

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 55-55

محمدرضا صالحی قمی1، سید امیر حسین جلالی 2 *، محمد صابر مقصودی 3