نویسنده = �������� ������������1 �� ���������� ����������������2*��