نویسنده = �������������� ��������������
آلرژی در حیوانات و انسان: درماتیت آتوپیک

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 236-236

10.22075/jvlr.2018.3718

محمد کریمی؛ امیررضا سلمانی؛ حسام اسکافیان