نویسنده = محمد رضا شریعت
گزارش یک مورد بیماری پدیکولوزیس در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 230-230

محمد رضا شریعت