نویسنده = شریعت، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد بیماری پدیکولوزیس در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 230-230

محمد رضا شریعت