نویسنده = ���������� ������ ����������
مطالعه مقطعی سگ های خانگی،پناهگاه و پرورشی استان تهران و البرز از نظر آلودگی به انگل های کرمی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 193-193

10.22075/jvlr.2018.3557

شیلان بقایی کی