نویسنده = ������������ ���������� ����������
گزارش عارضه ی اسپاندیلوزیس حاد در سگ نژاد تریر

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 164-164

10.22075/jvlr.2018.3333

آیناز اسلامی آملی