نویسنده = اسلامی آملی، آیناز
تعداد مقالات: 1
1. گزارش عارضه ی اسپاندیلوزیس حاد در سگ نژاد تریر

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 164-164

آیناز اسلامی آملی