نویسنده = آیناز اسلامی آملی
گزارش عارضه ی اسپاندیلوزیس حاد در سگ نژاد تریر

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 164-164

آیناز اسلامی آملی