نویسنده = زهراطبرسی، -
تعداد مقالات: 1
1. گزارش درمانگاهی جراحی تومور جلدی سگ گریت دین

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 161-161

- زهراطبرسی