نویسنده = سیده زهرا مهرینژاد1*، فاطمه خاقانی1، عباسعلی ساری2، -
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر جایگزینی نگهدارندههای طبیعی با نیترات و نیتریت در سوسیس و کالباس

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-153

- سیده زهرا مهرینژاد1*، فاطمه خاقانی1، عباسعلی ساری2