نویسنده = زهراطبرسی*1 ، سیدعلی اوسط حسینی2، -
تعداد مقالات: 1
1. آزمایشات انجام شده برروغن شتروکاربردهای کشف شده بر سلامت

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-147

- زهراطبرسی*1 ، سیدعلی اوسط حسینی2