نویسنده = ���������� ����������*1 �� ������ ����������2 �� ���������� �������� 3�� ������ ����������4 �� �������� ������������ ��������5 �� �������� ��������1�� -
تاثیر جایگزینی سطوح مختلف سیب زمینی خام بجای ملاس بر خصوصیات کیفی،اسیدیته و دمای ذرت سیلو شده

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 140-140

10.22075/jvlr.2018.3239

- فاطمه کاشفی*1 ، علی مهدوی2 ، اشکان جبلی 3، عطا مهدوی4 ، بابک دارابی قانع5 ، مهسا طالب1