نویسنده = - آمنه هاشم زهی*1، نسترن عباسی 2، سارا ورزندیان3.
مروری بر کاربرد و اثر برخی گیاهان دارویی در بیهوشی و پیش بیهوشی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 136-136

10.22075/jvlr.2018.3232

- آمنه هاشم زهی*1، عادل اولیایی2، نسترن عباسی 3، سارا ورزندیان4.


مروری بر کاربرد گیاهان دارویی در آرامبخشی و درمان تشنج

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 137-137

10.22075/jvlr.2018.3233

- آمنه هاشم زهی*1، نسترن عباسی 2، سارا ورزندیان3.