نویسنده = آمنه هاشم زهی*1، عادل اولیایی2، نسترن عباسی 3، سارا ورزندیان4.، -
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر کاربرد گیاهان دارویی در آرامبخشی و درمان تشنج

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 137-137

- آمنه هاشم زهی*1، نسترن عباسی 2، سارا ورزندیان3.


2. مروری بر کاربرد و اثر برخی گیاهان دارویی در بیهوشی و پیش بیهوشی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 136-136

- آمنه هاشم زهی*1، عادل اولیایی2، نسترن عباسی 3، سارا ورزندیان4.