نویسنده = - آرمین مسلمی پور1* ، پژمان مرتضوی2
گزارش درمانگاهی، آسیب شناسی و ایمنوهیستوشیمی یک مورد فیبروسارکوم کبدی در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 119-119

- آرمین مسلمی پور1* ، پژمان مرتضوی2