نویسنده = ���������� ���������� ������1* �� ���������� ������������2�� -
گزارش درمانگاهی، آسیب شناسی و ایمنوهیستوشیمی یک مورد فیبروسارکوم کبدی در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 119-119

10.22075/jvlr.2018.3198

- آرمین مسلمی پور1* ، پژمان مرتضوی2