نویسنده = آرمین مسلمی پور1* ، پژمان مرتضوی2، -
تعداد مقالات: 1
1. گزارش درمانگاهی، آسیب شناسی و ایمنوهیستوشیمی یک مورد فیبروسارکوم کبدی در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-119

- آرمین مسلمی پور1* ، پژمان مرتضوی2