نویسنده = �������� ������ ����������������*1 �� ���������� �������� ������ ��������2�� -
گزارش درمانگاهی جوش استافیلوکوکی در گله گوسفند و درمان آن در شهرستان گنبدکاوس

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 116-116

10.22075/jvlr.2018.3193

- داود آنه محمدزاده*1 ، تیمور نوری راد دوجی2