نویسنده = داود آنه محمدزاده*1 ، تیمور نوری راد دوجی2، -
تعداد مقالات: 1
1. گزارش درمانگاهی جوش استافیلوکوکی در گله گوسفند و درمان آن در شهرستان گنبدکاوس

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 116-116

- داود آنه محمدزاده*1 ، تیمور نوری راد دوجی2