نویسنده = ������������ ������������ ������*��1 �� ���������������� ���������� ������2�� -
بررسی تغییرات ریخت سنجی دیواره روده باریک جوجه‌های گوشتی نر و ماده در هفته‌های مختلف دوره پرورش

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 101-101

10.22075/jvlr.2018.3168

- عبداله عبداله پور*،1 ، عبدالاحد شاددل تلی2