نویسنده = - حسین اکبری*1 ، حمیدرضا مسلمی2
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک و مارکرهای بیوشیمیایی فاز Bone formation درمدل تاخیری روند التیام شکستگی در خرگوش

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 89-89

- حسین اکبری*1 ، حمیدرضا مسلمی2