نویسنده = حسین اکبری*1 ، حمیدرضا مسلمی2، -
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک و مارکرهای بیوشیمیایی فاز Bone formation درمدل تاخیری روند التیام شکستگی در خرگوش

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-89

- حسین اکبری*1 ، حمیدرضا مسلمی2