نویسنده = مهری، م.1، نصیرایی، ا.ح.1، برومند، م.1، جمشیدی، ک.2*.، -
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کشتارگاهی وقوع و طبقه بندی الگوهای مختلف آسیب شناسی ضایعات ریوی شتر یک کوهانه (Camelus deromedarius) ، قم، ایران

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-80

- مهری، م.1، نصیرایی، ا.ح.1، برومند، م.1، جمشیدی، ک.2*.