نویسنده = - نیاسری نسلجی، ا.
موانع و راهکارها برای توسعه شتر در ایران

دوره 11، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، آبان 1398، صفحه 9-9

10.22075/jvlr.2018.3107

- نیاسری نسلجی، ا.