نویسنده = - نیاسری نسلجی، ا
تعداد مقالات: 1
1. موانع و راهکارها برای توسعه شتر در ایران

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-8

- نیاسری نسلجی، ا.