اندازه گیری و مقایسه ترکیب شیمیایی ماهیچه دو گونه میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) و میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) پرورشی ایران

نویسندگان

چکیده

خلاصه این تحقیق در سال 1389 به منظور تعیین میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، خاکستر و رطوبت ماهیچه در دو گونه پرورشی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) و میگوی هندی (Fenneropenaeus indicus) انجام شد. 30 نمونه میگوی پا سفید غربی و سفید هندی (از هر گونه 15 عدد) از پرورش میگوی چوئبده آبادان تهیه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS17 و آزمون t انجام شد و وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح 95 درصد (P=0.05) تعیین گردید. در این تحقیق بین میزان پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر عضله دو گونه میگوی هندی و پاسفید غربی (وانامی) اختلاف معنی داری مشاهده شد (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study on the chemical composition of muscles of cultured white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) and Indian white shrimp (Fenneropenaeus indicus) in Iran

چکیده [English]

AbstractThe present study was performed to assess protein, lipid, carbohydrate, fiber, ash, and moisture in two farmed shrimp species including white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) and Indian white shrimp (Fenneropenaeus indicus) in 2011. 30 samples of white leg shrimp and Indian white shrimp (15 samples of each species) were collected from the shrimp culture of Choebdeh from Abadan. Data were analyzed using SPSS17 and t-test was done to determine exist or non-exist of the significant difference in level 95 percent (P=0.05). There were significant differences between protein, lipid, moisture and ash contents of the two species (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical Composition
  • Muscle
  • Litopenaeus vannamei
  • Fenneropenaeus indicus
  • Iran