تاثیر ترکیب تجاری عصاره‌های آویشن‌باغی و ختمی و اثر هم‌افزایی با آنتی‌بیوتیک اریترومایسین بر جمعیت میکروبی بافت کبد و طحال جوجه‌های گوشتی درگیر با سالمونلا تیفی‌موریوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه زیست فناوری میکروبی، دانشکده دانشکده فناوری‌های نوین، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

3 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: سالمونلاتیفی‌موریوم یکی از بیماریزاترین سالمونلا‌ها بوده که منجر به آلودگی در انسان، دام و طیور می‌شوند. استفاده بیش از حد از آنتی‌بیوتیک‌ها در جهت کاهش عوارض و از بین بردن باکتری‌ها در دوز‌های مختلف، منجر به ایجاد مقاومت می‌شود. بنابراین استفاده از ترکیبات ضدمیکروبی بدون عوارض جانبی، امری مهم تلقی می‌شود.
هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر ضدمیکروبی ترکیب دو عصاره آویشن‌باغی و ختمی و هم‌افزایی این ماده با اریترومایسین بر عفونت سالمونلاتیفی‌موریوم، انجام گرفت.
روش‌کار: بدین منظور، از 40 قطعه جوجه یک روزه نژاد رأس 308 در چهار گروه، استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی شامل کنترل منفی، درمان با آنتی‌بیوتیک، درمان با تیماسین‌پلاس و درمان با آنتی‌بیوتیک و تیماسین‌پلاس بود. پس از القای عفونت، در روز‌های چهار و دوازده، بعد از مرگ با ترحم، بافت کبد و طحال جداسازی و مورد آزمایش، قرار گرفت.
نتایج: نتایج حاصل از شمارش کلنی اثبات کرد، شربت تیماسین‌پلاس دارای اثر ضدمیکروبی بر روی باکتری سالمونلاتیفی‌موریوم است. بیشترین میزان باکتری مختص گروه کنترل و کمترین مقدار مربوط به گروه درمان با آنتی‌بیوتیک و تیماسین‌پلاس، بود؛ همچنین مشخص شد شربت تجاری تیماسین‌پلاس عملکردی مشابه با آنتی‌بیوتیک دارد و به‌صورت هم‌افزایی با آنتی‌بیوتیک در کاهش جمعیت باکتری موثر می‌باشد.
نتیجه‌گیری نهایی: بهتر است در زمان بروز عفونت ناشی از سالمونلا تیفی‌موریوم، به جای استفاده از مواد شیمیایی، از داروی گیاهی تیماسین‌پلاس استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the commercial combination of Thymus vulgaris and Althea officinalis extracts and the synergistic effect of the antibiotic erythromycin on the microbial population of the liver and spleen of broilers infected with Salmonella typhimurium

نویسندگان [English]

  • Zahra Davoodi 1
  • Hamid Staji 2
  • Hesameddin Emadi Chashmi 3
  • Sahar Ghaffari Khaligh 4
1 Master's student, Department of Microbial Biotechnology, Faculty of New Technology, Semnan University, Semnan, Iran
2 Semnan university
3 Assistant professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
4 Assistant professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Background: Salmonella typhimurium is one of the most pathogenic salmonellas that lead to infection in humans, livestock and poultry. Excessive use of antibiotics in order to reduce complications and destroy bacteria in different doses leads to the development of resistance. Therefore, the use of antimicrobial compounds without side effects is considered important.
Objective: The present study was conducted to investigate the antimicrobial effect of the combination of two extracts of Thymusvulgaris and Altheaofficinalis and the synergism of this substance with erythromycin on Salmonella typhimurium infection.
Materials: For this purpose, 40-day-old chicks of Ras 308 breed were used in four groups. Experimental treatments included negative control, treatment with antibiotics, treatment with TymasinPlus syrup and treatment with antibiotic and TymasinPlus. After induction of infection, on days four and twelve, after death by pity, liver and spleen tissues were isolated and tested.
Results: The results of colony counting proved that TymasinPlus syrup has an antimicrobial effect on Salmonella typhimurium bacteria. The highest number of bacteria was specific to the control group and the lowest amount was related to the group treated with antibiotics and TymasinPlus; It was also found that TymasinPlus commercial syrup has the same function as antibiotics and is effective in reducing the bacterial population synergistically with antibiotics.
Conclusion: It is better to use the herbal medicine TymasinPlus instead of using chemicals when the infection caused by Salmonella typhimurium occurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella typhimurium
  • Antibiotic Resistance
  • Tymasin Plus® Syrup
  • Thymus vulgaris
  • ALthea officinalis