اثر گلوتاتیون در کینتیک اسپرم اپیدیدیمی سگ طی نگهداری در محیط کشت لوله رحمی انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی ، دانشکده دامپزشکی ، واحد ارومیه ، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانش آموخته دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

در این کار تحقیقاتی در مجموع 10 جفت بیضه سگ نر بالغ به روش اخته حاصل شده و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از رسیدن نمونه به آزمایشگاه، جهت استحصال اسپرم، چندین برش در نواحی که حداقل مویرگ های خونی ناحیة دم اپیدیدیم بیضه وجود داشت، زده شد. سپس سه سطح گلوتاتیون(3-5-7 میلی مول) به محیط کشت لوله رحمی انسان (HTF) و حاوی رقت 40 میلیون اسپرم با 10 درصد سرم گوساله جنینی (FCS) در میکروتیوب 1 میلی لیتری اضافه و به مدت24 ساعت در دمای 5 درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری شد. سپس تحرک اسپرم در زمان های 1-6-12و24 ساعت با نرم افزار کاسا ارزیابی و داده ها توسط نرم افزار spss نسخه 22 و آزمون های پس از تجربه، توکی و تامانه ارزیابی گردید. نتایج نشان داد شاخص های حرکتی اسپرم مثل درصد اسپرم های با حرکت سریع پیش رونده، درصد اسپرم های فاقد حرکت، درصد اسپرم های متحرک و شاخص های مربوط به سرعت حرکت اسپرم مثل سرعت خط منحنی اسپرم، سرعت خط مستقیم، و متوسط سرعت مسیر حرکت اسپرم  تا 12 ساعت در شاهد بهتر از تیمار با سطوح مختلف گلوتاتیون بوده و اختلاف  میانگین ها معنی دار بود (50/0>P). ولی در ساعت 24 مقادیر عددی میانگین های سه سطح گلوتاتیون از شاهد بیشتر ولی تفاوت  میانگین ها معنی دار نبود. نتیجه گیری کلی، گلوتاتیون می تواند در بهبود کیفیت اسپرم اپیدیدیم سگ در دمای 5 درجه سانتیگراد مؤثر باشد منتهی این تاثیر وابسته به   دوز مصرفی  و مدت  زمان نگهداری اسپرم می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of glutathione on dog epididymal sperm kinetics during preservation in human tubal fluid

نویسندگان [English]

  • keivan abdy 1
  • reza taghizadeh 2
1 Department of Clinical Science, Veterinary Faculty ,Urmia branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Doctor of Veterinary Medicine, Graduated, ,Urmia Branch, Islamic Azad University,Urmia , Iran
چکیده [English]

In this research, 10 pairs of healthy adult male dog testicles were obtained by castration and immediately transferred to the laboratory. After reaching the laboratory, for the harvest of sperm, several incisions were performed at the regions with less blood capillaries of epididymis. Three levels of glutathione (3-5-7 mM) were added into human tubal fluid containing sperms (40×106 sperm/ml), with 10%, bovine serum albumin and were kept for 24 hours at 5 ºC. Sperm motility was examined at 1, 6, 12 and 24 hours after kept in refrigerator at 5 ºC with CASA. We applied one-way ANOVA of SPSS   version 22 analyses and tukey HSD and tamhane post hoc test to determine meaningful differences. The results showed that CASA parameters; rapid progressive motility (Class A, %), immotile sperm (Class D, %), motile sperm (Class A+B+C, %) and the parameters of sperm velocity; curvilinear velocity (VCL, µm/s), straight line velocity (VSL, µm/s), average path velocity (VAP, µm/s), were the best in control groups, till 12hrs evaluation (P<0.05). But at 24 hours the three levels glutathione had more numerical means than control, but without meaning full results. In conclusion; glutathione can be effective in improving the quality of dog epididymis sperm at 5°C, but leading to this effect depending on the dosage and duration of sperm storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glutathione
  • CASA
  • Dog
  • Epididymal sperm